Założenie firmy budowlanej w Rumunii nie wymaga zezwoleń. Jednakże na rejestrację firmy budowlanej w Rumunii i uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę dobrze zarezerwować sobie przynajmniej 35 dni. Dowiedz się jak założyć firmę budowlaną w Rumunii z naszego poradnika.

Rynek firm budowlanych w Rumunii

Branża budowlana w Rumunii w ostatnich latach prężnie się rozwijała. Prognozowane jest dalsze utrzymywanie się trendu wzrostowego również w lata 2022-2030. Progności wskazują szereg czynników, które sprzyjają korzystnej sytuacji na tym rynku. Należą do nich m.in. szybki wzrost siły nabywczej Rumunów oraz wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej, na przykład poprzez instrumenty zawarte w projekcie RRF.

Sprzyjającym warunkiem rozwoju branży jest również pełne otwarcie gospodarki i turystyki. We wszystkich krajach za sprawą pandemii budowano mniej restauracji, hoteli czy obiektów turystycznych. Wielkość rynku firm budowlanych już w 2020 roku wyniosła 46,8 bilionów, a wartość ta z roku na rok rośnie. Dzieje się tak za sprawą rozwoju infrastruktury w największych miastach w państwie.

Rumunia w 2020 roku była w topowej dziesiątce krajów Unii Europejskiej, które zdecydowały się przeznaczyć największy procent PKB na inwestycje budowlane. Rumunia jest również państwem zmagającym się z wysokim poziomem inflacji. Z tego powodu ceny mieszkań znajdujących się w większych miastach znacznie wzrosły. Największy, bo ponad 17% wzrost cen dotyczył w listopadzie 2021 Braszowa, w mieście tym wystąpiła również najwyższa inflacja wynosząca 10%.

Etapy zakładanie firmy budowlanej w Rumunii

Założenie firmy w Rumunii można podzielić na 5 etapów. Pierwsze trzy obejmują rejestrację wybranego typu spółki.

1. Sprawdzenie nazwy firmy

W Rumunii niezwykle istotnym etapem zakładania firmy jest wybór właściwej nazwy. Przyszły właściciel ma za zadanie przygotować 3 propozycje. Ta brana pod uwagę na 1. miejscu powinna zostać wymieniona na samym początku.

Należy pamiętać, że prawo w Rumunii wyklucza istnienie dwóch firm o takiej samej lub zbliżonej nazwie. Pomysłodawca nazwy powinien również wziąć pod uwagę to, aby nazwa nawiązywała do obszaru działalności firmy.

2. Przedmiot działalności budowlanej – kody CAEN

Poniższa tabela przedstawia kody CAEN w Rumunii dotyczące odpowiednich kategorii zakresu działalności budowlanej. Wybrane z nich należy zaznaczyć w dokumentacji podczas procedury zakładania firmy.

41 – Budowa budynków 42 – Roboty inżynierii lądowej i wodnej 43 – Specjalne prace budowlane
411 – Rozwój nieruchomości

412 – Budowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

421 – Roboty drogowe i kolejowe

422 – Roboty budowlane dla projektów użyteczności publicznej

429 – Prace budowlane dla innych projektów inżynieryjnych

431 – Prace rozbiórkowe i przygotowanie terenu

432 – Instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i inne prace budowlane

433 – Prace wykończeniowe

439 – Inne specjalne roboty budowlane

3. Ogólna rejestracja działalności w Rumunii

Dokonać rejestracji działalności budowlanej w Rumunii można na 2 zupełnie różne sposoby:

  • Rejestracja firmy w Rumunii za pośrednictwem strony internetowej: www.companyromania.com. Jest ona znacznie prostsza, ponieważ jedynymi wymaganiami są: przygotowanie propozycji nazw, skanu dowodów tożsamości, opisu pomysłu na działalność budowlaną najlepiej w języku angielskim oraz najważniejszych danych osobowych oraz kontaktowych. Za niewielką opłatą można dokonać rejestracji w szybki i bezproblemowy sposób.
  • Rejestracja samodzielna: wymaga ona przygotowania szeregu dokumentów. Dokumentacja powinna liczyć kilkadziesiąt stron, w skład których wchodzi 13 różnych wniosków, dowodów i oświadczeń. Konieczna będzie również określona siedziba i pomoc ze strony osób takich jak notariusz czy tłumacz przysięgły. Problemem jest też samodzielne założenie rachunków bankowych, nawet tych technicznych do wpłaty kapitału zakładowego.

Stworzenie spółki, w tym najchętniej wybieranej przed przedsiębiorców w Rumunii spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie wymagała również zarejestrowania się jako podatnik VAT.

4. Licencja dla firmy budowlanej

Prowadzenie działalności budowlanej nie rodzi u przedsiębiorcy obowiązku posiadania konkretnych zezwoleń czy licencji. Inaczej sprawa wygląda w przypadku inwestycji budowlanych.

O pozwolenie na rozpoczęcie inwestycji budowlanej złożyć firma budowlana, jeżeli jest deweloperem takiej inwestycji. Stosowny wniosek należy złożyć do urzędu miasta, w którym ma powstać nieruchomość. Dokumentacja powinna zawierać m.in. umowy dotyczące pozostawienia zabytków, czy prawidłowo wykonany projekt budowli. Po pewnym czasie można będzie otrzymać informację zwrotną i odpowiedni certyfikat upoważniający do rozpoczęcia prac budowlanych.

Przedsiębiorcy chcący oszczędzić sobie czas, mogą skorzystać z możliwości uzyskiwania licencji za pośrednictwem Company Romania.

5. Pozwolenie na budowę

Pozwolenia na budowę obiektów infrastrukturalnych i mieszkalnictwa w Rumunii reguluje ustawa ustawa nr 50 / 1991. Pozwolenia na budowę są wydawane przez przewodniczących rad gmin – innymi słowy burmistrzów gmin.

Pozwolenie budowlane jest wydawane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, na podstawie dokumentacji złożonej we właściwych organach. Organ wydający pozwolenie na budowę wyznacza 12-miesięczny okres ważności od daty wydania, w którym wnioskodawca jest zobowiązany do rozpoczęcia prac budowlanych.

Lista dokumentów do pozwolenia na budowę w Rumunii obejmuje:

  • świadectwo urbanistyczne o elementach odnoszących się do reżimu prawnego, ekonomicznego i technicznego istniejących budynków i gruntów w dniu złożenia wniosku. Za pomocą świadectwa urbanistycznego określa się, jakie wymogi planistyczne należy spełnić w zależności od specyfiki danego miejsca, a także listę zezwoleń i zgód prawnych wymaganych do uzyskania zezwolenia.
  • projekt budowlany
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntu i/lub budynków;
  • projekt pozwolenia na wykonanie robót budowlanych jest wyodrębniony z projektu technicznego i musi zostać opracowany zgodnie z ramową treścią znajdującą się w Załączniku. 1 rumuńskiej ustawy nr 50/1991.
  • niezbędne zezwolenia i zgody prawne, określone w świadectwie urbanistycznym;
  • dowód uiszczenia opłat prawnych.

Na zdjęciu poniżej „dom Paucescu” ;)

zakładanie firmy budowlanej Rumunia

Skorzystaj z naszej pomocy