Ranking – najlepsze państwa do prowadzenia firmy w Europie

Rumunia, Węgry i Chorwacja to 3 kraje o najkorzystniejszych warunkach do prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. Z kolei najniższe podatki w Europie dla firm oferują kolejno Rumunia, Węgry oraz Bułgaria.

Istotna dla przedsiębiorcy jest nie tylko stosunkowo niska stawka podatku dochodowego. Poza nią ważne jest także opodatkowanie wypłacanej dywidendy, sprawne rozliczenia podatkowe, czy niskie ryzyko publicznych nadużyć. 10 krajów z najniższymi podatkami, biurokracją oraz korupcją w Unii Europejskiej prezentuje poniższa tabela.

Ranking
końcowy
Kraj CIT
(najniższa stawka)
Podatek od dywidendy
(najniższa stawka)
Biurokracja
(najmniej czasu)
Korupcja
(najniższy poziom)
1 Rumunia 1 2 3 9
2 Węgry 2 1 6 8
3 Chorwacja 5 4 4 7
4 Bułgaria 4 3 10 10
5 Polska 3 8 9 5
6 Irlandia 6 9 2 3
7 Estonia 10 5 1 2
8 Czechy 8 6 7 6
9 Niemcy 7 10 5 1
10 Słowenia 9 7 8 4

Powyższy ranking sporządzony został na podstawie analizy wybranych 10-ciu państw europejskich pod kątem:

  • wysokości stawek podatkowych (podatku CIT oraz podatku u źródła od dywidendy);
  • szacunkowego czasu poświęcanego na biurokrację;
  • poziomu korupcji w danym państwie.

Najniższe stawki podatkowe w UE

Niskie stawki podatków stanowią jedne z głównych kryteriów wyboru kraju, w którym prowadzona ma być firma. Im niższe opodatkowanie działalności zapewnia dana jurysdykcja podatkowa, tym z założenia będzie ono atrakcyjniejszą alternatywą dla przedsiębiorcy. Stosunkowo niewielkie stawki podatkowe funkcjonują w 10-ciu krajach UE. Kraje z najniższymi podatkami dla firm i ich właścicieli w Unii Europejskiej prezentuje poniższa tabela.

Kraj Stawka CIT VAT
(stawka
standardowa)
Podatek
od dywidendy
(WHT)
Wybrane:
korzyści i ulgi/
uwagi
Obroty < 1 mln EUR Obroty > 1 mln EUR
Bułgaria 10% 20% 5% – zwolnienia od podatku w gminach o wysokiej stopie bezrobocia

– niższy podatek dla firm organizujących gry hazardowe
(8-12%)

Chorwacja 10% 18% 25% 10% – obniżka podatku VAT o 50% – dla osób inwestujących w rozwój wolnych stref ekonomicznych (co najmniej 1 000 000 HRK)
Czechy 19% 21% 15% – przyjazny system zaliczania wydatków do kosztów podatkowych
– duże koszty ubezpieczeń społecznych
Estonia 0%
(bez wypłaty dywidendy)
20%
(przy wypłacie dywidendy)
18% 14% – zwroty podatku VAT do 1 tygodnia roboczego
– brak składek ZUS
Irlandia 12,50% 23% 25% – wyższa stawka CIT 25% dla dochodów z inwestycji

– dogodne, nieskomplikowane przepisy podatkowe

Niemcy około 15,825%
(stawka efektywna z daniną solidarnościową 5,5%)
19% 25% – dodatkowy podatek Gewerbesteuer – wysokość ustalana przez gminy, zwolniony do kwoty 24 500 EUR

– podatek Gewerbesteuer nie dotyczy wolnych zawodów

Polska 9%
(przychody < 2 mln EUR)
19%
(przychody > 2 mln EUR)
23% 19% – częste zmiany przepisów podatkowych
– niższy podatek CIT dla małych przedsiębiorców
Rumunia 1%
(od przychodu)
16%
(od dochodu)
19% 8% – 1% podatku od przychodów przy zatrudnieniu przynajmniej 1 pracownika
– spółki z branży technologicznej zwolnione z podatków od zysków w działalność B+R
Słowenia 19% 22% 15% – wyższa stopa amortyzacji na maszyny
– korzystne ulgi inwestycyjne
Węgry 9%
(przychody < 1,68 mln EUR)
19%
(przychody > 1,68 mln EUR)
27% brak – brak podatku u źródła w przypadku dywidend
– wysoki podatek VAT

Stawki podatku dochodowego (bądź przychodowego) wśród wybranych państw kształtują się na poziomie od 1% do 20%. To jednak tylko jeden z punktów do oceny opłacalności prowadzenia biznesu w danym kraju. Faktyczne oszczędności na obciążeniach fiskalnych będą zależne od kilku aspektów, w tym od m.in.:

  • faktycznych lub przewidywanych przychodów;
  • wysokości pojawiających się w działalności kosztów i możliwości ich odliczenia od przychodów;
  • dostępnych zwolnień i ulg podatkowych w danym kraju;
  • wysokości podatku u źródła od wypłaconej dywidendy.

Które państwo oferuje najniższe podatki w Europie?

Wysokość łącznych obciążeń podatkowych w poszczególnych krajach można zmierzyć przykładem.

Zakładając, że roczny przychód z działalności spółki wyniósł po przeliczeniu 2 mln PLN, koszty 1 mln PLN, a wypłacona dywidenda to 500 tys. PLN, należne kwoty podatków ukształtują się następująco:

Kraj CIT
(w tys. PLN)
Podatek od dywidendy
(w tys. PLN)
Suma
(w tys. PLN)
Rumunia 20 40 65
Węgry 90 90
Bułgaria 100 25 125
Chorwacja 100 50 150
Polska 90 95 185
Irlandia 125 125 250
Czechy 190 75 265
Słowenia 190 75 265
Estonia 200 70 270
Niemcy 158,25 125 283,25

Porównując obciążenia podatkowe w wybranych krajach do Polski, rocznie zaoszczędzić można od 35 tys. PLN do nawet 140 tys. PLN. Zgodnie z powyższymi założeniami najniższe podatki w Europie dla firm oferuje Rumunia, a najwyższe Niemcy.

Stawka podatku CIT w Polsce od 2019 roku została obniżona do wysokości 9% dochodu. Jest to aktualnie podatek porównywalny swoją wysokością do funkcjonujących w Bułgarii, czy na Chorwacji. W Polsce występuje jednak względnie wysoka stawka podatku od dywidendy (19%). Wyższy, wśród wymienionych krajów, płacony będzie jedynie w Niemczech i w Irlandii (25%). Podatku u źródła z tytułu dywidendy nie trzeba w ogóle płacić na Węgrzech. W Rumunii odprowadzić należy z takiej wypłaty 8% podatku.

Biorąc pod uwagę łączne obciążenia fiskalne z tytułu podatku CIT oraz podatku od dywidendy, najmniejsze zapewniają Rumunia, Węgry oraz Bułgaria.

Czas spędzany na biurokracji

Jednym z dodatkowych aspektów do oceny korzystnego systemu podatkowego danego kraju jest szacunkowy, roczny czas spędzony na tzw. biurokracji. Informacje na temat czasu poświęcanego na rozliczenia i płatności podatkowe w krajach Unii Europejskiej znaleźć można w raportach Doing Business. Aktualne zawierają dane z roku 2020.

Kraj Czas roczny (h)
Estonia 50
Irlandia 82
Rumunia 163
Chorwacja 206
Niemcy 218
Węgry 227
Czechy 230
Słowenia 233
Polska 334
Bułgaria 441

Najmniej czasu na rozliczenia podatkowe poświęci się w Estonii oraz w Irlandii. W Rumunii czas ten był dwu- i trzykrotnie dłuższy, natomiast nie przekraczał 170 godzin rocznie. Liderem biurokracji wśród wymienionych państw okazała się Bułgaria, bo w ilości ponad 400 godzin rocznie spędzanych na rozliczeniach. Tuż za nią plasuje się Polska – w ciągu minionego roku przedsiębiorcy poświęcali tam na sprawy podatkowe ponad 300 godzin. Rumunia jako kraj z najniższymi podatkami dla małych firm uplasowała się w czołowej trójce.

Poziom korupcji

Wpływ na prowadzenie biznesu może wywierać również poziom korupcji w danym kraju. Korupcja naraża działalność na zwiększenie niespodziewanych kosztów, co spowoduje obniżenie marży ze sprzedaży. Rodzi ona także trudności z „ukryciem” takich zdarzeń w wynikach finansowych.

Raport poziomu korupcji na świecie przygotowany został przez Transparency International. Przyznano w nim dla poszczególnych krajów punkty od 0 do 100. Im punktacja była wyższa, tym poziom korupcji w danym państwie był niższy.

Kraj Punkty
(najniższy poziom korupcji)
Niemcy 80
Estonia 75
Irlandia 72
Słowenia 60
Polska 56
Czechy 54
Chorwacja 47
Węgry 44
Rumunia 44
Bułgaria 44

Najmniejsze zagrożenie korupcją występuje w Niemczech, w Estonii oraz w Irlandii. Można zauważyć, że państwa o najniższych stawkach podatkowych (do 10%) charakteryzują się większym poziomem korupcji – poniżej 50 punktów. Tak ocenione zostały cztery państwa z wyżej wymienionych: Chorwacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria.

Wybór jurysdykcji podatkowej z najniższymi podatkami w Europie

Decyzja o tym, gdzie najkorzystniej założyć swój biznes zależy od wielu czynników i jest indywidualna. Kraje z najniższymi podatkami w Europie zwracają jednak szczególną uwagę inwestorów.

Jeśli priorytetem przedsiębiorcy są najniższe obciążenia fiskalne, warto także sprawdzić przy tym przejrzystość przepisów podatkowych. Zauważalne jest że, niskie podatki występują często w krajach, w których istnieje wyższe ryzyko wyłudzeń publicznych. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności i jej skali nieco wyższe stawki podatkowe mogą okazać się akceptowalne jeśli inne czynniki je rekompensują. Przykładowo, dane państwo zapewniać może duże możliwości odliczania kosztów w działalności, dodatkowo przy niewielkim poziomie biurokracji.

Rumunia zajmując pierwsze miejsce w rankingu wydaje się być wyborem optymalnym. Wśród powyższych państw, żadne z nich nie oferuje podatku dochodowego, czy przychodowego w wysokości 1%. Występuje tam konieczność zapłaty podatku od dywidendy, choć zazwyczaj z dwu- do nawet pięciokrotnie niższą stawką, w porównaniu do wielu państw. Rumunia oferuje najniższe podatki w Europie dla firm z rocznym obrotem do 1 mln euro.

Łączna suma należnych do zapłaty obciążeń fiskalnych w Rumunii będzie w ciągu roku stosunkowo niewielka. Czas spędzany na biurokracji również należy do niższych na tle analizowanych państw. Największym minusem wydaje się być ryzyko występującej w tym kraju korupcji. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zjawisko to pojawia się w każdym państwie. Zagrożenia korupcją nie da się nigdzie całkowicie wyeliminować, szczególnie na wysokim poziomie władzy.

Jeśli jesteś zainteresowany założeniem firmy w Rumunii skontaktuj się z nami. Polacy założyli łącznie już ponad 1300 firm w Rumunii.

Skorzystaj z naszej pomocy