Terminy płatności podatków dla firm w Rumunii są zasadniczo jednakowe bez względu na rodzaj spółki. Identyczne terminy składania deklaracji VAT i podatkowych również obowiązują wszystkie firmy. 25-ty dzień miesiąca to zazwyczaj termin płatności wszystkich podatków firmowych.

Podatek CIT i przychodowy — terminy i obowiązki formalne

W Rumunii opodatkowaniu podatkiem CIT lub przychodowym podlegają rumuńskie osoby prawne oraz osoby prawne będące nierezydentami w tym kraju. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego obowiązuje przez cały rok podatkowy. Rok ten zwykle jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. W niektórych przypadkach może być on dłuższy, krótszy, bądź obejmować inny zakres czasowy. Fakt taki należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 15 dnia od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

KATEGORIA SPOSÓB NALICZANIA/ROZLICZANIA TERMINY ROZLICZEŃ
PŁATNOŚĆ ZALICZEK W CIĄGU ROKU PODATKOWEGO – podatek dochodowy CIT Obowiązują zaliczki kwartalne.
Powinny być one uiszczane do 25 dnia następującego po ostatnim miesiącu każdego kwartału. Podstawowa, obowiązująca stawka CIT to 16% podatku dochodowego za dany kwartał.
W przypadku standardowego roku kalendarzowego terminy to: 25 kwietnia, 25 lipca, 25 października oraz za ostatni kwartał 25 stycznia.

Gdy rok obrotowy zaczyna się wcześniej lub później należy zaliczki kwartalne płacić co 4 miesiące – do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu od powstania obowiązku podatkowego.

PŁATNOŚĆ ZALICZEK
W CIĄGU ROKU PODATKOWEGO – podatek przychodowy
Obowiązują zaliczki kwartalne, tak jak w przypadku podatku dochodowego CIT. Dotyczą właścicieli małych firm, których obrót w ubiegłym roku nie przekroczył 1 000 000 EUR.

Obowiązujące stawki to:

– 1% – gdy firma zatrudnia 1 lub więcej pracowników,

Terminy uiszczania zaliczek uproszczonych są analogiczne, jak w przypadku zaliczki standardowej – płatne do 25 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu danego kwartału.
ROZLICZANIE STRAT – podatek dochodowy CIT Rozliczenie strat podatkowych w Rumunii jest możliwe. Każda, roczna strata podatkowa może zostać rozliczona w przeciągu 7 lat w całej wysokości.
PODATEK ROCZNY – podatek dochodowy CIT oraz podatek przychodowy Dla podatku dochodowego od osób prawnych stawka podatku rocznego wynosi 16% od dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym.

Dla podatku przychodowego stawka podatku rocznego wynosi 1% lub 3% od przychodu uzyskanego w całym roku podatkowym.

W latach 2021-2025 terminy na złożenie deklaracji podatkowej to 25 czerwca lub do 25 dnia szóstego miesiąca miesiąca obowiązującego roku podatkowego.

Jeżeli rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, terminem płatności podatku dochodowego jest dzień 25 marca następujący po zakończonym roku podatkowym.

Jeżeli struktura roku obrotowego jest inna, niż roku kalendarzowego, termin płatności podatku rocznego przypada na 25 dzień 3 miesiąca następującego po zakończonym roku podatkowym.

 

VAT w Rumunii – termin zapłaty, deklaracji i zwrotów VAT

Zasadniczym okresem rozliczeniowym podatku VAT w Rumunii jest 1 miesiąc dla firm zarejestrowanych do VAT. Za taki też okres należy sporządzić miesięczną deklarację i przesłać do urzędu skarbowego (ANAF) w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego VAT. Do tego dnia występuje obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT, jeśli wystąpi obowiązek zapłaty.

Mikro-firmy  nieprzekraczające przychodu rocznego w wysokości 1 000 000 EUR mogą rozliczać podatek VAT w częstotliwości kwartalnej. Jednkaże deklaracje wewnątrzwspólnotowe i lokalne VAT (TVA) muszą być raportowane co miesiąc do ANAF.

Zwrot nadwyżki podatku naliczonego VAT w Rumunii wynosi standardowo od 45 dni do 90 dni od dnia złożenia deklaracji za dany miesiąc lub kwartał. Suma kwoty podatku VAT do zwrotu musi przekraczać próg 5000 LEI.

Terminy płatności ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników

Termin płatności i złożenia deklaracji pracowniczych w zakresie składek społecznych, zdrowotnych oraz podatku dochodowego od wynagrodzenia to 25 dzień kolejnego miesiąca. Ten sam termin zapłaty obowiązuje dla Funduszu Pracy. Mikroformy również rozliczają podatki pracownicze co miesiąc.

Terminy zapłąty podatków VAT i dochodowego w rumunii

Skorzystaj z naszej pomocy