Upadłość spółki w Rumunii niesie ze sobą szereg konsekwencji prawnych i finansowych dla dłużnika. Prawo rumuńskie reguluje procedury związane z postępowaniem upadłościowym przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy firma ogłasza upadłość, istnieje kilka sposobów wszczęcia oraz przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Dowiedz się jak prawidłowo ogłosić upadłości spółki w Rumunii.

Niewypłacalność spółki w Rumunii – procedura upadłościowa

Prawo rumuńskie reguluje postępowanie upadłościowe wybranymi przepisami. Jednym z nich jest ustawa 85/2014 w sprawie procedur zapobiegania niewypłacalności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pod pojęciem „niewypłacalność” rozumie się stan majątku dłużnika, który charakteryzuje się niewystarczającymi środkami pieniężnymi dostępnymi na spłatę określonych i wymagalnych długów, w następujący sposób:

  1. niewypłacalność dłużnika stwierdza się, gdy po 60 dniach od dnia wymagalności nie spłacił on swojego długu wobec wierzyciela;
  2. firma jest zagrożona niewypłacalnością, jeśli dłużnik nie będzie w stanie w terminie spłacać zaciągniętych zobowiązań z dostępnych środków.

Postępowaniu sądowemu nie podlegają osoby prawne, wobec których w ciągu ostatnich 5 lat toczyło się podobne postępowanie sądowe.

Kiedy i w jaki sposób następuje wszczęcie postępowania upadłościowego?

Ogólna procedura przewidziana w przepisach prawnych ma zastosowanie wobec dłużników instytucjonalnych, firm i przedsiębiorstw, z wyjątkiem dłużników wykonujących wolne zawody. Dotyczy także tych, do których mają zastosowanie osobne przepisy dotyczące ich systemu upadłościowego, ale także do administracji autonomicznych.

Koszty związane z prowadzeniem postępowania upadłościowego są pokrywane przez dłużników. Organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe są sądy oraz syndyk. Postępowanie może zostać wszczęte na wniosek złożony w sądzie przez dłużnika, jednego lub więcej wierzycieli, a także przez osoby lub instytucje przewidziane prawem.

W przypadku, gdy postępowanie upadłościowe zostaje wszczęte na wniosek wierzyciela, może on złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko domniemanej niewypłacalności dłużnika. W takiej sytuacji, na wniosek dłużnika, sędzia może nakazać wierzycielowi wpłacenie w banku kaucji w wysokości do 10% długu, jednak nie mniej niż 40 000 lei.

Jakie są rodzaje postępowań upadłościowych?

W przypadku postępowań upadłościowych istnieje procedura ogólna i procedura uproszczona.

Jeśli postępowanie upadłościowe toczy się w trybie ogólnym, sędzia lub syndyk powołuje administratora sądowego. W przypadku postępowania uproszczonego powoływany jest likwidator, zajmujący się egzekwowaniem postanowień prawnych.

W postępowaniu ogólnym dłużnik, po okresie obserwacji, przystępuje kolejno do postępowania naprawczego i postępowania upadłościowego lub odrębnie tylko do postępowania naprawczego lub postępowania upadłościowego. Za okres obserwacji uważa się okres od dnia wszczęcia postępowania upadłościowego do dnia zatwierdzenia planu naprawczego lub, odpowiednio, dnia ogłoszenia upadłości.

Zadaniem administratora jest sporządzenie i przedstawienie sędziemu, w terminie przez niego wyznaczonym, jednak nie dłuższym niż 20 dni od jego powołania, sprawozdania z propozycją przystąpienia do procedury uproszczonej lub dalszy okres obserwacji właściwy dla procedury ogólnej. W postępowaniu uproszczonym dłużnik przystępuje do postępowania upadłościowego bezpośrednio, jednocześnie z postępowaniem upadłościowym lub po maksymalnie 20-dniowym okresie obserwacji.

W ciągu 60 dni od wszczęcia postępowania, powołany w sprawie syndyk rozpoczyna procedurę inwentaryzacji majątku dłużnika. Do jego zadań należy również weryfikacja złożonych dokumentów oraz przeprowadzenie dokładnej analizy w celu ustalenia zasadności, dokładnej wartości i pierwszeństwa roszczeń wierzycieli. Jeżeli firma ogłosi upadłość, w ramach tego postępowania nastąpi likwidacja zobowiązań dłużnika w celu pokrycia długów, a następnie wykreślenie z rejestru, w którym dłużnik jest zarejestrowany.

Od dnia wszczęcia postępowania zawieszone zostaną wszelkie czynności sądowe lub pozasądowe lub czynności egzekucyjne w celu dochodzenia roszczeń z majątku dłużnika. Kapitalizacja ich praw będzie możliwa tylko w postępowaniu upadłościowym poprzez składanie wniosków o uznanie wierzytelności. Jednakże w przypadku stwierdzenia nieważności lub uchylenia decyzji o wszczęciu postępowania, powództwo sądowe lub pozasądowe o dochodzenie roszczeń z majątku dłużnika może zostać przywrócone i podjęte zostaną czynności egzekucyjne. Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia wszczęte postępowania sądowe lub pozasądowe oraz zawieszone egzekucje przestają obowiązywać.

Czy spółka ma obowiązek wystąpić o wszczęcie postępowania upadłościowego?

Odpowiedź brzmi – tak. Zgodnie z przepisami prawa niewypłacalny dłużnik ma obowiązek w terminie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności wnieść do sądu wniosek o podporządkowanie się przepisom ustawy. Ponadto wniosek ten zostanie złożony do właściwego organu skarbowego wraz z dowodem zgłoszenia zamiaru wszczęcia postępowania upadłościowego.

Warto zaznaczyć, że w przypadku wniosku dłużnika o zastosowanie procedury uproszczonej, należy również złożyć w tym zakresie decyzję walnego zgromadzenia wspólników firmy. Jeżeli chodzi o dłużnika, w stosunku, do którego istnieje zagrożenie niewypłacalnością, może on wystąpić do sądu o objęcie go przepisami o postępowaniu upadłościowym.

Po złożeniu przez dłużnika wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego przeprowadzane są określone kontrole mające na celu sprawdzenie, czy istnieją inne wnioski o wszczęcie postępowania złożone wcześniej przez wierzycieli. W przypadku ich odnotowania, wniosek dłużnika zostanie rozstrzygnięty w postępowaniu sądowym, a sędzia zarządza połączenie wierzytelności wierzycieli, które w przypadku wszczęcia postępowania stają się pozwami. Wniosek dłużnika zostanie rozpatrzony w trybie pilnym, w terminie 10 dni, na posiedzeniu niejawnym bez wzywania stron.

Jakie są konsekwencje prawne upadłości dla zarządu firmy?

Wszczęcie postępowania odbiera dłużnikowi prawo do zarządzania firmą, polegające na prowadzeniu działalności i rozporządzaniu majątkiem. Można to uznać jako rodzaj kary za niezgłoszenie zamiaru restrukturyzacji.

Prawo zarządu firmy wygasa wraz z dniem ogłoszenia jej upadłości. Niemniej dłużnik może prowadzić pewne czynności w firmie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu likwidacyjnego.

Pomoc w postępowaniu upadłościowym

Prawnicy Company Romania świadczą kompleksowe usługi i wsparcie w ramach postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Skontaktuj się z nami aby uzyskać pomoc ws. upadłości spółki.

upadłość spółki w Rumunii

Skorzystaj z naszej pomocy