Przedsiębiorcy decydujący się na czasowe zawieszenie działalności firmy w Rumunii muszą spełnić kilka formalnych wymagań. Pierwszym z nich jest złożenie stosownych dokumentów w Rejestrze Handlowym (ONRC). Przedsiębiorcy zobligowani są również do opłacenia zaległych podatków (m.in. podatek dochodowy, podatek VAT). Wypełnienie powyższych zobowiązań wynika z faktu, iż firma nie zaprzestaje definitywnie działalności, a jedynie będzie chwilowo nieaktywna.

Zgodnie z prawem rumuńskim, maksymalny okres, na jaki firma może zawiesić działalność wynosi 3 lata. Istnieją pewne różnice między zawieszeniem działalności z inicjatywy firmy, a jej zawieszeniem przez organ podatkowy. W obydwu przypadkach firma musi wywiązać się z szeregu obowiązków związanych ze zmianą statusu jej działalności na „nieaktywny”.

Wymagana dokumentacja

Aby zawiesić działalność spółki, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów w ONRC. Są to:

 1. Formularz rejestracyjny spółki.
 2. Deklaracja poświadczająca brak prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności w drugorzędnych lokalizacjach.
 3. Oryginał decyzji wspólnika lub walnego zgromadzenia wspólników o zawieszeniu działalności spółki. Dokument taki musi zawierać kilka niezbędnych informacji, między innymi:
  • nagłówek z danymi firmy z numerem CIF,
  • datę, podpisy decydentów,
  • zwołanie posiedzenia,
  • spełnienie warunków ważności decyzji zgodnie z przepisami prawa lub ustawą,
  • czas trwania zawieszenia / wznowienia decyzji.
 4. Poświadczone upoważnienia do zawieszenia działalności.
 5. Specjalne pełnomocnictwa, jeśli są wymagane.

Dokumenty muszą być umieszczone w specjalnym segregatorze i złożone w ONRC osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub online (podpisane elektronicznie).

Opłaty związane z zawieszeniem firmy

Procedura administracyjna wymaga uiszczenia kilku opłat, a dowody wpłat należy umieścić w składanej dokumentacji. Pierwsze z nich, opłaty rejestrowe, naliczane są na podstawie oświadczenia i wynoszą 72 lei za każdą siedzibę. Oprócz opłat rejestrowych, należy wnieść także opłatę za publikację w Dzienniku Urzędowym.

Obowiązki firmy w okresie zawieszenia działalności

Firma, która została zarejestrowana w ONRC jako posiadająca zawieszoną działalność, nie może już wystawiać faktur ani wykonywać czynności, do których wcześniej była upoważniona. Może jednak dysponować rachunkami bankowymi i zarządzać własnym kapitałem. Może też egzekwować kwoty ze stosunków prawnych zawartych przed zawieszeniem oraz zachować osobowość prawną na wypadek ewentualnego sporu sądowego. Należy zaznaczyć, że wraz z zawieszeniem działalności firmy w ONRC, przedsiębiorca zostaje objęty zmianami podatkowymi, w tym anulowaniem kodu VAT.

W okresie zawieszenia działalności firmy mogą być prowadzone również czynności administracyjne, takie jak: wypłata wynagrodzenia, płatność za czynsz itp. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma może otrzymywać rachunki oraz za nie płacić. Dodatkowo, firma może dokonywać przejęć majątku, których nie można ująć w kosztach, czy też amortyzować. Istotnym obowiązkiem firmy w okresie jej zawieszenia jest składanie zeznań podatkowych lub zwrócenia się do ONRC o odstąpienie od składania tych oświadczeń.

Jeśli spółka nie dokonuje żadnych operacji w okresie zawieszenia działalności, może skorzystać z usług firmy zajmującej się kompleksową obsługą przedsiębiorstw w Rumunii. Utrzymanie spółki SRL za pośrednictwem usług Company Romania w ciągu roku kosztuje 300-400 EUR. Ze względu dostępność oraz na niski koszt usług prowadzonych przez Company Romania, przedsiębiorca ma możliwość uniknięcia czasowego zawieszania działalności firmy.

Zwieszenie działności firmy Rumunia

Skorzystaj z naszej pomocy