Podatki dochodowe w Rumunii należą do najniższych w Unii Europejskiej. Efektywna stopa opodatkowania dochodu właściciela firmy rumuńskiej do 1 mln euro przychodu rocznie wynosi w praktyce najczęściej mniej niż 6%.

Opodatkowanie większych firm w formie CIT również jest atrakcyjne za sprawą stawki 16% ale także stosunkowo liberalnych przepisów odnośnie kosztów uzyskania, amortyzacji i odpisów aktualizujących w porównaniu do przepisów podatkowych w Polsce.

1.

Mikrofirmy do 0,5 mln euro*

Stawka podatku obrotowego dla Micro firm 1% od przychodu(obrotu)przy zatrudnieniu min. 1 osoby. Szczegółowe informacje i rozwiązania dostępne dla klientów zakładających firmę za pośrednictwem companyromania.com. Zobacz już teraz przykład kalkulacji tego podatku.
Podatnicy Podatek obrotowy jest obowiązkowy, zamiast podatku dochodowego od osób prawnych, dla rumuńskich osób prawnych z obrotem do 500 000 euro. *Limit ten można zwiększyć, szczegółowe rozwiązania dostępne dla klientów Company Romania.
Zmiana formy opodatkowania Każda spółka może zdecydować się na przejście na rozliczanie wg CIT (podatek dochodowy)
Niektóre wyjątki Mikro-przedsiębiorcy prowadzący działalność sponsoringową na rzecz podmiotów non-profit i organizacji religijnych, które w dniu zawarcia umowy są wpisane do rejestru podmiotów/organizacji religijnych, którym przysługują odliczenia podatkowe, a także mikro-przedsiębiorcy przyznający stypendia uczniom kształcącym się w dualnym (praktycznym i teoretycznym) systemie kształcenia zawodowego, mogą odliczyć od podatku dochodowego mikro-przedsiębiorców kwoty wydatków do wysokości 20% podatku dochodowego mikro-przedsiębiorcy należnego za kwartał, w którym poniesiono te wydatki.
2.

Podatki dochodowe (CIT)

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych 16%
Podatnicy
 • Rumuńskie osoby prawne, z wyjątkiem podatników podlegających podatkowi od mikroprzedsiębiorstw lub podatkowi specjalnemu, podmiotów transparentnych podatkowo oraz niektórych instytucji szczegółowo określonych w Kodeksie podatkowym (ustawa nr 227/2015 z późniejszymi zmianami).
 • Nierumuńskie osoby prawne:
  • które prowadzą działalność za pośrednictwem jednego lub większej liczby zakładów w Rumunii.
  • w zależności od miejsca ich zarządu.
  • które uzyskują dochody z przeniesienia własności lub innych praw związanych z nieruchomościami położonymi w Rumunii.
 • Osoby prawne ustanowione zgodnie z prawodawstwem europejskim, które mają swoją siedzibę w Rumunii.
 • Nierumuńskie osoby prawne działające w Rumunii poprzez jeden lub więcej elementów traktowanych jako stałe zakłady, w odniesieniu do sytuacji obejmujących istnienie niejednolitego traktowania elementów hybrydowych lub niejednolitego traktowania rezydencji podatkowej.
 • Podmioty transparentne podatkowo, w sytuacjach, które wiążą się z występowaniem niejednolitych sposobów traktowania odwróconych elementów hybrydowych.
Rok podatkowy Rok podatkowy następuje zazwyczaj po roku kalendarzowym. Podatnicy, którzy wybrali rok obrotowy różniący się od roku kalendarzowego, zgodnie z przepisami o rachunkowości, mogą również wybrać rok podatkowy, który odpowiada rokowi obrotowemu.
Zwroty i płatność podatków
 • Zasadniczo kwartalnie (za kwartały I-III) – do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.
 • Corocznie:
  • do 25 dnia trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (25 marca następnego roku, jeżeli rok podatkowy następuje po roku kalendarzowym
  • Do 25. dnia drugiego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (25 lutego następnego roku, jeżeli rok podatkowy następuje po roku kalendarzowym), w przypadku organizacji nienastawionych na zysk, które odnotowują dochody podlegające opodatkowaniu oraz w przypadku podatników, którzy uzyskują większość swoich dochodów z uprawy zbóż, roślin technicznych i ziemniaków, sadów i uprawy winorośli.
Płatności zaliczkowe
 • Banki są zobowiązane do wpłacania zaliczek kwartalnych na podstawie wyników z poprzedniego roku.
 • Dla innych podatników system zaliczek jest fakultatywny.
 • Podatnicy niewywiązujący się z płatności podatków na czas mogą być objęci procedura zaliczkową.
Straty podatkowe
 • Straty mogą być przenoszone przez 7 lat.
 • Nie ma możliwości odliczania strat od zysków z poprzedniego roku podatkowego (zwrot podatku zeszłorocznego)
 • Zmiany własnościowe nie mają wpływu na przeniesienie strat podatkowych.
 • Straty podatkowe odnotowane przez podatników, którzy przestali istnieć w wyniku reorganizacji, są przenoszone na podatników będących beneficjentami tych reorganizacji.
 • Podatnicy, którzy podlegali podatkowi od mikroprzedsiębiorstw, będąc uprzednio podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i odnotowując straty podatkowe, a następnie ponownie stali się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, mogą przenieść straty z poprzedniego okresu jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, począwszy od dnia, w którym ponownie zaczęli podlegać podatkowi od osób prawnych. Straty te mogą być przenoszone na okres do 7 lat.
3.

Koszty uzyskania

Możliwość odliczania wydatków Co do zasady, wydatki stanowią koszty uzyskania przychodu tylko wtedy, gdy zostały poniesione w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Niektóre rodzaje wydatków są wyraźnie określone w kodeksie podatkowym jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów lub mające ograniczoną możliwość odliczania. Przykładowo od 1 stycznia 2021 r. wydatki poniesione przez pracodawcę w związku z wykonywaniem przez pracowników pracy w formie telepracy stanowią koszty uzyskania przychodów.
Wydatki socjalne Do 5% całkowitych wydatków na wynagrodzenia.
Wydatki związane z protokołowaniem Do 2% zysku księgowego brutto, do którego doliczane są koszty protokolarne.
Wydatki na pojazdy 50% na wydatki związane z nabyciem, funkcjonowaniem, utrzymaniem i naprawą pojazdów (w tym leasing i wynajem), jeżeli pojazdy nie są wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych.
Koszty zarachowane w związku ze sprzedażą wierzytelności 30% straty netto z tytułu sprzedanych wierzytelności.
4.

Rezerwy i odpisy

Rezerwy prawne Odliczeniu podlega do 5% zysku brutto w roku podatkowym (naliczanego do momentu, gdy kapitał rezerwowy osiągnie 1/5 kapitału zakładowego).
Rezerwy na gwarancje udzielone klientom Koszt uzyskania przychodu, wyłącznie z tytułu dostaw towarów i usług dokonanych w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z umowami zawartymi z klientami.
Rezerwy na należności wątpliwe W przypadku należności, które nie są gwarantowane przez stronę trzecią i nie są należne od podmiotów powiązanych, odpisy aktualizujące są potrącane do wysokości:

 • 30% należności, jeżeli termin płatności został przekroczony o więcej niż 270 dni.
 • 100%, jeśli dłużnik jest w stanie upadłości (firmy) lub niewypłacalności (osoby fizyczne).

Począwszy od 1 stycznia 2022 roku odpisy na należności wątpliwe będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodu w przypadku nieściągalności należności w okresie powyżej 270 dni od daty wymagalności.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są kosztem uzyskania przychodu, jeżeli:

 1. Środki trwałe uległy zniszczeniu w wyniku klęski żywiołowej klęski żywiołowej lub siły wyższej, zgodnie z normami aplikacyjnymi.
 2. Na to wydarzenie została zawarta umowa ubezpieczenia.
5.

Amortyzacja

Metody amortyzacji
 • Liniowa
 • Degresywna
 • Przyspieszona amortyzacja (do 50% w pierwszym roku).
Rzeczowe aktywa trwałe Budynki – wyłącznie metoda liniowa. Urządzenia techniczne i komputery – metoda przyspieszona, liniowa lub degresywna. Każdy inny środek trwały – metoda liniowa lub degresywna. Możliwość odliczenia wydatków na amortyzację pojazdów o maksymalnej liczbie 9 miejsc, które nie są używane wyłącznie do celów służbowych, jest ograniczona do 1.500 RON/miesiąc.
Wartości niematerialne i prawne
 • Wartości niematerialne i prawne (np. patenty, licencje, prawa autorskie, znaki towarowe) – amortyzowane metodą liniową przez okres trwania umowy lub odpowiednio przez okres użytkowania.
 • Patenty mogą być amortyzowane w sposób przyspieszony lub redukujący.
 • Metoda bilansowa.
 • Nabycie lub wytworzenie oprogramowania – metodą liniową lub degresywno-bilansową, przez okres 3 lat.
 • Wartość firmy nie jest składnikiem aktywów podlegającym amortyzacji (amortyzacja nie stanowi kosztu uzyskania przychodu).
6.

Podatki dla właścicieli firm

Podatek u źródła Dotyczy nierezydentów Rumunii (zobacz usługę uzyskania rezydencji) i obejmuje:

 • Dywidendy
 • Odsetki
 • Opłaty licencyjne
 • Prowizje
 • Opłaty za zarządzanie lub doradztwo (bez względu na miejsce świadczenia usług)
 • Dochody z usług świadczonych w Rumunii, z wyjątkiem transportu międzynarodowego i usług powiązanych
 • Dochód uzyskany ze świadczenia usług zawodowych w Rumunii, innych niż poprzez stały zakład (np. przez prawników, inżynierów, lekarzy, dentystów, architektów, audytorów)
 • Dochód uzyskany z działalności sportowej lub rozrywkowej prowadzonej w Rumunii
 • Nagrody przyznane w wyniku konkursów organizowanych w Rumunii
 • Dochód z gier hazardowych
 • Dochody uzyskane przez nierezydentów z likwidacji rezydenta
 • Dochody stanowiące wynagrodzenie otrzymane przez zagraniczne osoby prawne działające jako administratorzy, założyciele lub członkowie zarządu rezydenta.
Stawki dla nierezydentów
 • 16% – podstawowa stawka podatkowa.
 • 10% dla dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE lub w państwie, z którym Rumunia zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • 8% na dywidendy.
Stawki dla rezydentów
 • 8% dywidendy
 • 3% Sprzedaż nieruchomości (Kwota niepodlegająca opodatkowaniu: 450.000 RON ok. 440 000 PLN)
 • 10% wolne zawody, wynagrodzenia, najem, emerytury, inwestycje kapitałowe i odsetki.
7.

Mity podatkowe

Brak podatku dochodowego dla firm IT Zwolnieni z 10% podatku dochodowego są tylko i wyłącznie pracownicy etatowi. Osoba prowadzącą działalność gospodarczą nie jest zwolniona z 10% podatku dochodowego.
CIT Rumunia

Skorzystaj z naszej pomocy