Podatki dochodowe w Rumunii należą do najniższych w Unii Europejskiej. Efektywna stopa opodatkowania dochodu właściciela firmy rumuńskiej do 1 mln euro przychodu rocznie wynosi w praktyce najczęściej mniej niż 6%.

Opodatkowanie większych firm w formie CIT również jest atrakcyjne za sprawą stawki 16% ale także stosunkowo liberalnych przepisów odnośnie kosztów uzyskania, amortyzacji i odpisów aktualizujących w porównaniu do przepisów podatkowych w Polsce.

1.

Mikrofirmy do 1 mln euro*

Stawka podatku obrotowego dla Micro firm 1 % przy zatrudnieniu min. 1 osoby lub 3% od przychodu(obrotu). Szczegółowe informacje i rozwiązania dostępne dla klientów zakładających firmę za pośrednictwem companyromania.com
Podatnicy Podatek obrotowy jest obowiązkowy, zamiast podatku dochodowego od osób prawnych, dla rumuńskich osób prawnych z obrotem do 1 000 000 euro. *Limit ten można zwiększyć, szczegółowe rozwiązania dostępne dla klientów Company Romania.
Zmiana formy opodatkowania Każda spółka, która posiada minimalny kapitał zakładowy w wysokości 45 000 RON i zatrudnia co najmniej 2 pracowników, może zdecydować się na przejście na rozliczanie wg CIT (podatek dochodowy)
Niektóre wyjątki Mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność sponsoringową na rzecz podmiotów non-profit i organizacji religijnych, które w dniu zawarcia umowy są wpisane do rejestru podmiotów/organizacji religijnych, którym przysługują odliczenia podatkowe, a także mikroprzedsiębiorcy przyznający stypendia uczniom kształcącym się w dualnym (praktycznym i teoretycznym) systemie kształcenia zawodowego, mogą odliczyć od podatku dochodowego mikroprzedsiębiorców kwoty wydatków do wysokości 20% podatku dochodowego mikroprzedsiębiorcy należnego za kwartał, w którym poniesiono te wydatki.
2.

Podatki dochodowe (CIT)

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych 16%
Podatnicy
 • Rumuńskie osoby prawne, z wyjątkiem podatników podlegających podatkowi od mikroprzedsiębiorstw lub podatkowi specjalnemu, podmiotów transparentnych podatkowo oraz niektórych instytucji szczegółowo określonych w Kodeksie podatkowym (ustawa nr 227/2015 z późniejszymi zmianami).
 • Nierumuńskie osoby prawne:
  • które prowadzą działalność za pośrednictwem jednego lub większej liczby zakładów w Rumunii.
  • w zależności od miejsca ich zarządu.
  • które uzyskują dochody z przeniesienia własności lub innych praw związanych z nieruchomościami położonymi w Rumunii.
 • Osoby prawne ustanowione zgodnie z prawodawstwem europejskim, które mają swoją siedzibę w Rumunii.
 • Nierumuńskie osoby prawne działające w Rumunii poprzez jeden lub więcej elementów traktowanych jako stałe zakłady, w odniesieniu do sytuacji obejmujących istnienie niejednolitego traktowania elementów hybrydowych lub niejednolitego traktowania rezydencji podatkowej.
 • Podmioty transparentne podatkowo, w sytuacjach, które wiążą się z występowaniem niejednolitych sposobów traktowania odwróconych elementów hybrydowych.
Rok podatkowy Rok podatkowy następuje zazwyczaj po roku kalendarzowym. Podatnicy, którzy wybrali rok obrotowy różniący się od roku kalendarzowego, zgodnie z przepisami o rachunkowości, mogą również wybrać rok podatkowy, który odpowiada rokowi obrotowemu.
Zwroty i płatność podatków
 • Zasadniczo kwartalnie (za kwartały I-III) – do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.
 • Corocznie:
  • do 25 dnia trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (25 marca następnego roku, jeżeli rok podatkowy następuje po roku kalendarzowym
  • Do 25. dnia drugiego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (25 lutego następnego roku, jeżeli rok podatkowy następuje po roku kalendarzowym), w przypadku organizacji nienastawionych na zysk, które odnotowują dochody podlegające opodatkowaniu oraz w przypadku podatników, którzy uzyskują większość swoich dochodów z uprawy zbóż, roślin technicznych i ziemniaków, sadów i uprawy winorośli.
Płatności zaliczkowe
 • Banki są zobowiązane do wpłacania zaliczek kwartalnych na podstawie wyników z poprzedniego roku.
 • Dla innych podatników system zaliczek jest fakultatywny.
 • Podatnicy niewywiązujący się z płatności podatków na czas mogą być objęci procedura zaliczkową.
Straty podatkowe
 • Straty mogą być przenoszone przez 7 lat.
 • Nie ma możliwości odliczania strat od zysków z poprzedniego roku podatkowego (zwrot podatku zeszłorocznego)
 • Zmiany własnościowe nie mają wpływu na przeniesienie strat podatkowych.
 • Straty podatkowe odnotowane przez podatników, którzy przestali istnieć w wyniku reorganizacji, są przenoszone na podatników będących beneficjentami tych reorganizacji.
 • Podatnicy, którzy podlegali podatkowi od mikroprzedsiębiorstw, będąc uprzednio podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i odnotowując straty podatkowe, a następnie ponownie stali się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, mogą przenieść straty z poprzedniego okresu jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, począwszy od dnia, w którym ponownie zaczęli podlegać podatkowi od osób prawnych. Straty te mogą być przenoszone na okres do 7 lat.
3.

Koszty uzyskania

Możliwość odliczania wydatków Co do zasady, wydatki stanowią koszty uzyskania przychodu tylko wtedy, gdy zostały poniesione w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Niektóre rodzaje wydatków są wyraźnie określone w kodeksie podatkowym jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów lub mające ograniczoną możliwość odliczania. Przykładowo od 1 stycznia 2021 r. wydatki poniesione przez pracodawcę w związku z wykonywaniem przez pracowników pracy w formie telepracy stanowią koszty uzyskania przychodów.
Wydatki socjalne Do 5% całkowitych wydatków na wynagrodzenia.
Wydatki związane z protokołowaniem Do 2% zysku księgowego brutto, do którego doliczane są koszty protokolarne.
Wydatki na pojazdy 50% na wydatki związane z nabyciem, funkcjonowaniem, utrzymaniem i naprawą pojazdów (w tym leasing i wynajem), jeżeli pojazdy nie są wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych.
Koszty zarachowane w związku ze sprzedażą wierzytelności 30% straty netto z tytułu sprzedanych wierzytelności.
4.

Rezerwy i odpisy

Rezerwy prawne Odliczeniu podlega do 5% zysku brutto w roku podatkowym (naliczanego do momentu, gdy kapitał rezerwowy osiągnie 1/5 kapitału zakładowego).
Rezerwy na gwarancje udzielone klientom Koszt uzyskania przychodu, wyłącznie z tytułu dostaw towarów i usług dokonanych w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z umowami zawartymi z klientami.
Rezerwy na należności wątpliwe W przypadku należności, które nie są gwarantowane przez stronę trzecią i nie są należne od podmiotów powiązanych, odpisy aktualizujące są potrącane do wysokości:

 • 30% należności, jeżeli termin płatności został przekroczony o więcej niż 270 dni.
 • 100%, jeśli dłużnik jest w stanie upadłości (firmy) lub niewypłacalności (osoby fizyczne).

Począwszy od 1 stycznia 2022 roku odpisy na należności wątpliwe będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodu w przypadku nieściągalności należności w okresie powyżej 270 dni od daty wymagalności.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są kosztem uzyskania przychodu, jeżeli:

 1. Środki trwałe uległy zniszczeniu w wyniku klęski żywiołowej klęski żywiołowej lub siły wyższej, zgodnie z normami aplikacyjnymi.
 2. Na to wydarzenie została zawarta umowa ubezpieczenia.
5.

Amortyzacja

Metody amortyzacji
 • Liniowa
 • Degresywna
 • Przyspieszona amortyzacja (do 50% w pierwszym roku).
Rzeczowe aktywa trwałe Budynki – wyłącznie metoda liniowa. Urządzenia techniczne i komputery – metoda przyspieszona, liniowa lub degresywna. Każdy inny środek trwały – metoda liniowa lub degresywna. Możliwość odliczenia wydatków na amortyzację pojazdów o maksymalnej liczbie 9 miejsc, które nie są używane wyłącznie do celów służbowych, jest ograniczona do 1.500 RON/miesiąc.
Wartości niematerialne i prawne
 • Wartości niematerialne i prawne (np. patenty, licencje, prawa autorskie, znaki towarowe) – amortyzowane metodą liniową przez okres trwania umowy lub odpowiednio przez okres użytkowania.
 • Patenty mogą być amortyzowane w sposób przyspieszony lub redukujący.
 • Metoda bilansowa.
 • Nabycie lub wytworzenie oprogramowania – metodą liniową lub degresywno-bilansową, przez okres 3 lat.
 • Wartość firmy nie jest składnikiem aktywów podlegającym amortyzacji (amortyzacja nie stanowi kosztu uzyskania przychodu).
6.

Podatki dla właścicieli firm

Podatek u źródła Dotyczy nierezydentów Rumunii (zobacz usługę uzyskania rezydencji) i obejmuje:

 • Dywidendy
 • Odsetki
 • Opłaty licencyjne
 • Prowizje
 • Opłaty za zarządzanie lub doradztwo (bez względu na miejsce świadczenia usług)
 • Dochody z usług świadczonych w Rumunii, z wyjątkiem transportu międzynarodowego i usług powiązanych
 • Dochód uzyskany ze świadczenia usług zawodowych w Rumunii, innych niż poprzez stały zakład (np. przez prawników, inżynierów, lekarzy, dentystów, architektów, audytorów)
 • Dochód uzyskany z działalności sportowej lub rozrywkowej prowadzonej w Rumunii
 • Nagrody przyznane w wyniku konkursów organizowanych w Rumunii
 • Dochód z gier hazardowych
 • Dochody uzyskane przez nierezydentów z likwidacji rezydenta
 • Dochody stanowiące wynagrodzenie otrzymane przez zagraniczne osoby prawne działające jako administratorzy, założyciele lub członkowie zarządu rezydenta.
Stawki dla nierezydentów
 • 16% – podstawowa stawka podatkowa.
 • 10% dla dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE lub w państwie, z którym Rumunia zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • 5% na dywidendy.
Stawki dla rezydentów
 • 5% dywidendy
 • 3% Sprzedaż nieruchomości (Kwota niepodlegająca opodatkowaniu: 450.000 RON ok. 440 000 PLN)
 • 10% wolne zawody, wynagrodzenia, najem, emerytury, inwestycje kapitałowe i odsetki.
7.

Mity podatkowe

Brak podatku dochodowego dla firm IT Zwolnieni z 10% podatku dochodowego są tylko i wyłącznie pracownicy etatowi. Osoba prowadzącą działalność gospodarczą nie jest zwolniona z 10% podatku dochodowego.

 

CIT Rumunia

Skorzystaj z naszej pomocy

Kontakt