Rumunia jest jednym z krajów członkowskich UE, a gospodarka tego państwa staje się coraz bardziej atrakcyjna – także dla firm międzynarodowych. Zakładając biznes w Rumunii, konieczne będzie zapoznanie się z rumuńskim kodeksem pracy. Warto pozanć także koszty zatrudnienia pracownika.

Przepisy związane z zatrudnieniem

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje w kontekście zatrudniania pracowników w Rumunii. Sam kodeks pracy ma aż 281 artykułów prawnych. Dużo bardziej uproszczone są za to obowiązki związane z rozliczaniem pracownika oraz płatność składek ubezpieczeniowych.

Rodzaje umów o pracę w Rumunii

W zakresie rodzajów umów zawieranych z pracownikami w Rumunii dostępne są wyłącznie umowy o pracę. Nie stosuje się w tym kraju umów cywilnoprawnych, które są często stosowane w Polsce). Nawiązanie do tego zawiera art. 10 rumuńskiego kodeksu pracy1:

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.

Z jednej strony przepis ten stanowi duże ułatwienie dla pracodawców, ze względu na mniejszą ilość regulacji prawnych. Mimo to, pracodawcy nie unikną szeregu innych, podstawowych wymogów do zastosowania w zakresie zawierania umów zatrudnienia pracowników.

Umowy o pracę w Rumunii mogą być zawierane na czas określony lub nieokreślony. Dla nowych pracowników stosuje się także umowy na okres próbny. Może trwać nawet do 180 dni dla menedżerów i specjalistów, bądź
5-30 dni w pozostałych przypadkach (dla pracowników niewykwalifikowanych). Możliwe jest także zawieranie umów o pracę tymczasową – głównie dla pracowników sezonowych – oraz umów na zastępstwo.

Warunki zatrudniania

Przed rozpoczęciem pracy należy przejść badania lekarskie. Ich zakres jest zależny od specyfiki stanowiska. Pracę w Rumunii mogą podejmować już osoby niepełnoletnie od 16 roku życia, a nawet od 15 roku życia – za zgodą rodziców, oraz stażyści, czyli osoby w trakcie studiów. Oczywiście, w Rumunii mogą pracować również cudzoziemcy, po zgłoszeniu się w terenowym inspektoracie pracy.

Zasady wypowiadania umów o pracę

Co do zasady, wypowiedzenie umowy o pracę można przeprowadzić z powodów po stronie:

 • pracodawcy – w ramach likwidacji stanowiska pracy (zwolnienie mniej niż 9 osób) lub zwolnienie grupowe (zwolnienie więcej niż 9 osób),
 • pracownika – jeśli pracownik rażąco naruszy zasady pracy, zostanie aresztowany na okres dłuższy niż 30 dni lub jego stan zdrowia spowoduje trwałą niezdolność do pracy.

Rumuński kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których nie można wręczyć pracownikowi wypowiedzenia. Są to między innymi następujące zdarzenia:

 • pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym i pobiera zasiłek,
 • pracownika jest w trakcie ciąży, urlopu macierzyńskiego, w okresie karmienia piersią lub opiekuje się chorym dzieckiem do 1. roku życia,
 • pracownica, której mąż odbywa służbę wojskową.

Godziny pracy, urlopy

Jeśli chodzi o wymiar czasu pracy w Rumunii, wynosi on 8 godzin dziennie i maksymalnie 48 godzin tygodniowo (dla porównania, w Polsce wymiar tygodniowy to 40 godzin pracy). Każdy pracodawca prowadzi rejestr czasu pracy swoich pracowników.

W Rumunii – co do zasady – pracuje się od poniedziałku do piątku. Czas pracy w nadliczbowych godzinach można odbierać w ciągu 60 dni, bądź uzyskać dodatkowe wynagrodzenie wynoszące co najmniej ¾ stawki podstawowej. Nadgodzin nie mogą robić m.in. osoby niepełnoletnie oraz kobiety w ciąży.

Pracownicy, jeśli zwolnienie nie nastąpiło z ich winy, zachowują prawo do otrzymania odprawy w wysokości uzależnionej od zarobków.

Minimalny wymiar urlopu wypoczynkowego w Rumunii to 20 dni w roku (art. 145 u. 1 rumuńskiego Kodeksu pracy1:

Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.

Wybrane świadczenia dla pracowników

Oprócz wynagrodzenia i ubezpieczenia chorobowego/emerytalnego/rentowego, pracownicy w Rumunii mogą liczyć także na dodatkowe benefity zapewniane przez pracodawcę. Wśród nich znajdują się przykładowo:

 • darmowe karnety na siłownię,
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej,
 • dofinansowanie do kursów i szkoleń,
 • telefon służbowy,
 • preferencyjne możliwości zakupu papierów wartościowych firmy (głównie dla menedżerów wysokiego szczebla),
 • świadczenia społeczne, w tym m.in. zasiłek na dziecko oraz zasiłek opiekuńczy.

Koszty pracodawcy

Wynagrodzenia w Rumunii w 2023 roku kształtują się następująco:

 • miesięczna płaca minimalna w Rumunii wynosi 3000 RON brutto (ok 641 USD) za pracę wykonywaną w pełnym wymiarze godzinowym (168 roboczogodzin). Stawka za 1 godzinę pracy wynosi 17,85 RON,
 • pracownicy wykwalifikowani – w tym między innymi absolwenci uczelni wyższych – mogą liczyć na wyższą pensję wynoszącą 120% minimalnej płacy,
 • pracownicy z branży budowlanej mogą liczyć na wyższą pensję minimalną na poziomie 4000 RON brutto2,

Według danych historycznych, przeciętna pensja w 2022 roku w Rumunii wyniosła 6500 RON3.

Zarówno pracodawca, jak i pracownik, ponoszą dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem (podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne)3.

Rodzaj składki Koszt pracodawcy Koszt pracownika
Ubezpieczenie płacone przez pracodawcę

 • fundusz pracy = 2,25%
 • fundusz emerytalny i rentowy = 4%
  (ten drugi opcjonalny)
2,25%
1. Wynagrodzenie brutto
Ubezpieczenie społeczne 25%
Ubezpieczenie zdrowotne 10%
2. Dochód po odliczeniu składek
Podatek dochodowy 10%
3. Wynagrodzenie netto

Opodatkowanie pracy w Rumunii wynosi 37,25% lub 47,25% jeśli pracownik nie jest zwolniony z podatku dochodowego.

W związku z zatrudnianiem pracownika, koszty ponoszone przez pracodawcę w Rumunii (poza wynagrodzeniem netto) są stosunkowo niewielkie, pomimo, że obejmują również składkę na ubezpieczenia społeczne. Dla porównania, w Polsce przedsiębiorca odprowadza około 20% składek za ubezpieczenie społeczne za pracownika.

W Rumunii, podobnie jak w Polsce, płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne jest i podatek dochodowy pracodawca. Zapłata musi nastąpić w terminie 15 dni po zakończeniu danego miesiąca pracy. Ten sam termin dotyczy odprowadzenia za pracowników kwoty podatku dochodowego. Warto pamiętać, że z samego podatku dochodowego zwolnieni są na przykład pracownicy działów IT oraz R&D.

Koszt zatrudnienia pracownika w Rumunii – przykład

Przykładowe koszty pracodawcy, związane z zatrudnieniem pracownika w Rumunii przedstawia tabela poniżej. Dane dotyczą minimalnego wynagrodzenia brutto za rok 2023.

Pozycja Wartość w RON
Wynagrodzenie brutto 3000 RON
Ubezpieczenie społeczne 750 RON
Ubezpieczenie zdrowotne 300 RON
Podatek dochodowy 135 RON
Wynagrodzenie netto 1815 RON
Ubezpieczenie płacone przez pracodawcę 68 RON
Całkowity koszt pracodawcy 3000 RON + 68 RON = 3068 RON

Koszt zatrudnienia pracownika w Rumunii nie jest mały, ale plusem jest to, że pracownik widzi na pasku wynagrodzeń prawie cały koszt, który ponosi pracodawca jeśli chodzi o wynagrodzenie. Unia Europejska nie zgodziła się aby składka na fundusz pracy w Rumunii była także odciągana i płacona z kwoty brutto pracownika.

Koszty zatrudnienia pracownika spoza UE lub innego kraju UE

W przypadku pracowników z UE nie ma dodatkowych kosztów zatrudnienia. W przypadku pracowników spoza UE procedura jest bardziej skomplikowana i kosztowna.

Pośrednictwo Company Romania w zatrudnieniu pracownika w Rumunii

Company Romania świadczy usługi zatrudnienia pracowników w swoich spółkach w Rumunii. Co miesiąc otrzymujesz jedną fakturę do opłacenia w kwocie wynagrodzenia pracownika oraz naszej stałej opłaty miesięcznej. Pracownik jest formalnie zatrudniony w Rumunii, ma opłacane wszystkie składki w Rumunii i wykonuje pracę na rzecz twojej firmy. Wszystkie formalności związane z zatrudnieniem jak urlopy, teczki pracownika, fizyczne wypłacanie wynagrodzenia w rumuńskich lejach są obsługiwane przez Company Romania. Jest to bardzo proste i szybkie rozwiązanie przy tym niedrogie. Jeśli chciałbyś zamówić takie rozwiązanie skontaktuj się z nami. Nie pomagamy natomiast w rekrutacji pracowników choć przy większych zleceniach możemy się tego podjąć.

LAW No 70 of 2 April 2015
Salary Statistics 2022 – Ministry of Labor in Romania

zatrudnienie pracownika rumunia

Skorzystaj z naszej pomocy